กิจกรรม

หมายเหตุ : สามารถเข้าดูรูปภาพได้โดยการ Click ขวา “เปิดรูปภาพในแท็ปใหม่”

  • โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด ณ Aava Resort & Spa อ.ขนอม จ.นครศรีธรรราช เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๙

  • สอ.กองบิน 7 จำกัด เข้าร่วมโครงการ สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๘

.  น.อ.สมใจ  ชัยวงษ์ ประธานกรรมการ ฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๙  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์