วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 • ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 • รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 • จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 • ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 • ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
 • ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่ กิจการของสหกรณ์  โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 • ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 • ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 • ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 • ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 • กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น   รวมถึง   ซื้อ   ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม เช่าหรือให้เช่า     เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ   โอนหรือรับโอน   สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ   ขายหรือจำหน่าย   จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ   ด้วยวิธีอื่นใด   ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
 • ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 • ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือบุคคลอื่นใด
 • ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์