วิธีคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

คิดเงินปันผล

 • คำนวณจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกได้แก่
 • หุ้นยกมา่กจากปีก่อนหรือหุ้นวันต้นปี คิดให้เต็มปี (12) เดือน
 • หุ้นรายเดือนตลอดปีคิดให้ตามสัดส่วนระยะเวลา

ตัวอย่าง นาย ก.มีทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 20,000 บาท ถือหุ้นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท
จัดสรรปันผลร้อยละ 6.25

ตอนที่ 1  หุ้นต้นปี (หุ้นยกมา) x ร้อยละที่จัดสรร x 12/12 = เงินปันผลที่ได้รับ
20,000 x 6.25 / 100 x 12 / 12 = 1,250.-

ตอนที่ 2  หุ้นรายเดือน x ร้อยละ x ระยะเวลา = เงินปันผลที่ได้รับ

 1.  ก.ค.58  1,000 x 6.25 / 100 x 11 / 12 = 57.29
 2.  ส.ค.58  1,000 x 6.25 / 100 x 10 / 12 = 52.08
 3.  ก.ย.58  1,000 x 6.25 / 100 x 9  / 12 = 46.88
 4.  ต.ค.58  1,000 x 6.25 / 100 x 8  / 12 = 41.67
 5.  พ.ย.58  1,000 x 6.25 / 100 x 7  / 12 = 36.46
 6.  ธ.ค.58  1,000 x 6.25 / 100 x 6  / 12 = 31.25
 7.  ม.ค.59  1,000 x 6.25 / 100 x 5   / 12 = 26.04
 8.  ก.พ.59  1,000 x 6.25 / 100 x 4  / 12 = 20.83
 9.  มี.ค.59  1,000 x 6.25 / 100 x 3  / 12 = 15.63
 10.  เม.ย.59  1,000 x 6.25 / 100 x 2 / 12 = 10.42
 11.  พ.ค.59  1,000 x 6.25 / 100 x 1  / 12 = 5.21 = 344.00

รวมเงินปันผลตอนที่ 1 และ 2 (1,250+344.00) = 1,594.-

เงินเฉลี่ยคืน

เงินเฉลี่ยคืนได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์รับจากสมาชิกสะสมไว้ เรียกว่า “ดอกเบี้ยสะสม”

ตัวอย่าง สหกรณ์รับดอกเบี้ยเงินกู้จาก นาย ก.ตั้งแต่ ก.ค.58 ถึง มิ.ย.59 รวม 12 เดือน

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 20,000 จัดสรรเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.25
ดอกเบี้ยสะสม x ร้อยละ = เงินเฉลี่ยคืนได้รับ
รวมเงินเฉลี่ยคืน 20,000 x 5.25 / 100 = 1,050.-

สรุป นาย ก.ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (1,594+1,050) = 2,644.-