สมาชิกสมทบ

ข้อ  48. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจำ

ข้อ  49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ*     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย โดยมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
 • เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ 50. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า    ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  3    ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ  51.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเงิน….…..ห้าสิบ…….บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์   จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

ข้อ  52.  การให้บริการ     สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร   แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  ประเภทของสหกรณ์  หลักเกณฑ์  ข้อกำหนด  วิธีการให้บริการและอื่น ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์

ข้อ  53.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์  รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ไม่นับเป็นองค์ประชุม
 • ไม่มีสิทธิออกเสียง
 • ไม่มีสิทธิเป็นคณะกรรมการ

*แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

ข้อ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้

 • ตาย
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 • ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
 • ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 • ถูกให้ออกจากงานประจำ

ข้อ  55.  การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้   โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้อ  56.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้

 • ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 • ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
 • ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์
 • แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

ข้อ  57.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่     สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์         สมาชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน        เพื่อให้เป็น  ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  ก็ต้อง     ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

เมื่อสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐาน มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในข้อ  59  วรรคแรกและข้อ  60

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด    หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณะบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ       ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน     ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ สหกรณ์ทั้งสิ้น

ข้อ  59.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ  ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก   โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง       ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  54 (3)  สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย   บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย     ล้มละลาย

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5) , (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น       เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา         อันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่าย  ค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี   โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 60. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตาม ข้อ 59  นั้น   สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

ข้อ  61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก