สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

 • ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
 • ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระ ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 • เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด…………กองบิน..7..………….หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือ
 • เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ สังกัดฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 2 แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ 4 กองเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในกองบิน 7 หรือ
 • ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ สังกัดแผนกคลังสรรพาวุธที่ 4 กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในกองบิน 7 หรือ
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า..หัวหน้าแผนก…คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า หัวหน้าแผนก…ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้  คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์  คนละ …ห้าสิบ…บาท   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก    กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ  ในฐานะสมาชิก

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

 • เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
 • เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
 • เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
 • ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
 • สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์
 • เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง
 • สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 • ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกย้ายสังกัด     สมาชิกที่ย้าย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น    และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และ  เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้    และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย   หรือโอนมารับราชการ ในสังกัด หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกทั้งนี้  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติและที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง