กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สอ.บน.7 จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 7 ก.ย.59 โดยลงทะเบียนตั้งแต่ 0800 เป็นต้นไป และเริ่มประชุม เวลา 0900 ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ ฝ่ายจัดการ ฯ ขอแจ้งในการดำเนินการ ดังนี้

  1. จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม คนละ 200 บาท เมื่อสมาชิกมาลงทะเบียน
  2. จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้สมาชิกหลักจากประชุมเสร็จ ณ หอประชุมฯ เท่านั้น จนถึงเวลา 1430 โดยจะไม่จ่ายให้ที่สหกรณ์ฯ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มารับ ให้มารับได้ที่สหกรณ์ฯ ในวันถัดไป
  3. คณะกรรมกรรมและผู้เกี่ยวข้อง ให้มารับเบี้ยเลี้ยง โบนัส ได้ที่ สหกรณ์ฯ เวลา 1500 – 1600 หลังจากนั้นให้มารับในวันถัดไปเช่นกัน เพราะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะทำการปิดบัญชีตั้งแต่ 1600