การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๙

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๙

น.อ.สมใจ  ชัยวงษ์ ประธานกรรมการ ฯ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๙  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 7 จำกัด  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์