วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ที่มีความมั่นคงทางธุรกิจ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทันสมัย  โปร่งใส

สนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอื้ออาทร